آخرین کتاب ها
استاد عشق
چهار اثر فلورانس اسکاول شین
نشان از بی نشان ها
سلام بر ابراهیم 1
کتاب یادت باشد
عارفانه
کتابخانه تهذیب
معرفی کتاب تصادفی
نشان از بی نشان ها نوشته علی مقدادی‌اصفهانی‌ / ترجمه ندارد

این کتاب شرح حال و کرامات و مقالات و طریقه سیر و سلوک عرفانی عارف ربانی مرحوم شیخ حسنعلی اصفهانی است. شیخ حسنعلی اصفهانی(ره) فرزند علی اکبر فرزند رجبعلی مقدادی اصفهانی(ره)، در خانواده زهد و تقوی و پارسائی چشم به جهان گشود، پدر وی مرحوم ملاّ علی اکبر، مردی زاهد و پرهیزگار و معاشر اهل علم و تقوی و ملازم مردان حق و حقیقت بود و در عین حال از راه کسب، روزی خود و خانواده را تحصیل می کرد و آنچه عاید او می شد، نیمی را صرف خویش و خانواده می کرد و نیم دیگر را به سادات و ذراری حضرت زهرا علیها السلام اختصاص می داد.