سخن مدیریت

در مجالی که برایم باقیست، باز همراه شما مدرسه ای می سازم که در آن همواره ، اول صبح به زبانی ساده مهر تدریس کنند و بگویند خدا خالق زیبایی و سراینده ی عشق، آفریننده ی ماست. مهربانیست که ما را به نکویی، دانایی، زیبایی و به خود می خواند.

معرفی کتاب
سخن بزرگان
علامه حسن زاده آملی سخن بزرگان

حل شود مشکل ولی آهسته آهسته

ویدئو منتخب
اطلاعیه ها